Eeuwige professie Zuster Catharina (Svenja Bruyninckx)

Op zondag 4 september mocht Zuster Catharina haar eeuwige geloften uitspreken in onze congregatie. Het ritueel vond plaats tijdens de eucharistieviering.

Na de ondervragingen door E.H. Vicaris Vansteeland waarop de zuster telkens ‘ja, dat wil ik’ antwoordde werd de litanie van alle heiligen gezongen. Hierbij ging zuster Catharina plat ter aarde liggen.

Na de litanie sprak zuster Catharina haar geloften uit ten overstaan van de overste en twee getuigen en ondertekende deze op het altaar.

Daarna zong ze driemaal ‘Aanvaard mij Heer, volgens uw woord en leven zal ik en beschaam mij niet in mijn verwachting.’

De vicaris sprak dan de plechtige zegen over haar uit. Hierna ontving Zuster Catharina de gouden ring als bruid van de Koning der eeuwigheid. Na het overreiken van de ring werd zuster Catharina voor altijd als lid van de gemeenschap van de Zusters van Liefde bevestigd.

 

Aan u, lezer van onze nieuwjaar - (nieuws)brief, geven we graag de volgende woorden van zuster Catharina mee:

 

“Dit moge een herinnering zijn aan de heerlijke dag

Waarop ik bruid mocht worden van mijn Heer Jezus Christus.

U noemt het een waagstuk?

Ik weet het, een sprong in Gods oneindige liefde.

Zijn uitverkiezing en genade volstaan mij.

Ook op uw gebed wil ik rekenen

opdat ik moge worden wat God van mij heeft gedroomd.

Ik kan slechts dankbaar zijn

voor het vele dat God mij schonk

om mij voor deze gave gereed te maken.

Dankbaar ben ik om de hand

die mijn hemelse Moeder mij gaf om met mij

de weg te bewandelen die God voor mij uitkoos.

Dank aan mijn medezusters

die een steun waren om de weg te gaan

van een godgewijd leven.

Dank aan mijn goede ouders

die mij het leven hebben gegeven

en zo in het gezin de bodem klaar hebben gemaakt

om Gods roepstem te kunnen beantwoorden.

Om al het schone kan ik alleen nog zeggen:

ECCE ANCILLA”

 

M Godelieve

Uit onze activiteiten: www.zustersvanliefde.be/congregatie/activiteiten

 

Maandag 02/01 t.e.m. donderdag 05/01: jongerendagen voor meisjes vanaf 15 j

Vrijdag 10/02 t.e.m. zondag 12/02: retraite voor moeders

Vrijdag 10/03 t.e.m. zondag 12/03: gebedsweekend voor leken

nog zoveel meer om je geloof te beleven en te verdiepen.