Oorsprong

In het jaar 1833 schonk Pieter-Maximiliaan De Vloo bij testament zijn bezittingen aan het armbestuur van Kortemark tot onderhoud van het oudmanhuis dat hij had gesticht. Er verbleven in die instelling een tachtig mensen : ouderlingen, wezen, verlaten kinderen, zieken, al wat de gemeente en het armbestuur onder hun bescherming moesten nemen. Weldra deed de nood zich voelen aan de vaste aanwezigheid van toegewijde mensen die ter ere Gods die armen wilden verzorgen. Er werd daarom beroep gedaan op de zusters van de H.Vincentius, een klooster dat in 1824 was gesticht voor het onderwijs. 

Na enkele jaren voorlopige hulp hebben vijf zusters uit gehoorzaamheid aan de bisschoppelijke overheid aanvaard definitief van het kloosterpensionaat te worden afgescheiden om in het oudmanhuis een aparte congregatie te beginnen voor de armenzorg. E.H. pastoor L. Lampe, in die tijd pastoor te Kortemark, geldt als de eigenlijke stichter. Hij was de initiatiefnemer en de bemiddelaar bij de moeizame onderhandelingen met het Openbaar Bestuur. Hij bleef steeds de grote bezieler en weldoener van de instelling en van de zusters.

Het waren toen harde tijden. In vele landen heersten er hongersnood, bittere ellende en nijpende armoede. Besmettelijke ziekten braken overal uit: pokken, tyfus en zo meer. Oorlogen en omwentelingen hadden een droevige nasleep. De jonge kloostergemeente van de Zusters van Liefde – toevlucht van de ellenden van de streek – zou het van dichtbij meemaken.

Jaren vlogen voorbij: jaren van lijden en diep menselijk wee, doch ook jaren van zonnige, innerlijke zielevreugde. De tijd heeft over zoveel zelfopoffering en heldenmoed een dikke sluier geworpen.

Te midden van al de ellende stonden de eenvoudige, liefdevolle zusters in de bres van de vroege morgen tot de late avond, ja overnacht als het nodig bleek. Zij waren vol toewijding, ondanks de ruwheid en ondankbaarheid veelal van hun beschermelingen, en zij zwoegden en matten zich af uit zuivere liefde tot God en de zielen. 
Zij stonden daar, onbekend, totdat zij erbij vielen en Godewaarts gingen, even onbekend.

Vergelijkbare artikelen

Dit wapenschild is het herkenningsteken van onze religieuze gemeenschap. Vermoedelijk...
In de avond van 27 september 1660 ging het nieuws...
"Den 7 maart 1849 zijn Zuster Benedicta, Zuster Elisabeth, Zuster...